MOJESUVISLOSTI.SK

Michaela Košalková
Šafariková 47, Senec
Kontakt : +421 918 815 141
E-mail : michaela@mojesuvislosti.sk 

Ako dosiahnuť vhľad - Mozog, oči, uši

Vyhodnotenie

Zdravie tohto centra záleží od toho, ako dobre dokážete prijímať informácie zo všetkých sfér – pozemskej aj mystickej – a ako dokážete tieto informácie včleniť do svojho života. Všetko závisí od toho, aký pružný je váš spôsob uvažovania a aké poučenie si viete nájsť v odlišných názoroch ľudí. Aby boli orgány vášho šiesteho emocionálneho centra zdravé, je nevyhnutné, aby ste boli schopní prispôsobiť sa situácii, stáť pevne na zemi, ak treba, alebo vzlietnuť vo vetre zmeny, odolávať sklonom k pripútanosti, prekypovať odvahou, vnímať a analyzovať názory druhých. Táto rovnováha vám umožní kráčať s dobou a zameriavať sa na to, čo sa deje vo vašej prítomnosti, a nie na to, čo odvial čas.

Zdravotné ťažkosti súvisiace so šiestym emocionálnym centrom siahajú od problémov s mozgom, očami a ušami k širšiemu spektru problémov s učením a vývojovými poruchami človeka. V širokom spektre problémov však myšlienky a správanie nefigurujú ako príčiny; sú iba faktorom, ktorý zhoršuje určité tendencie, ako je ADHD alebo dyslexia.

¼udia so zdravotnými ťažkosťami v šiestom emocionálnom centre, nemajú vyváženú schopnosť vnímať svet a zároveň z neho čerpať informácie. Niektorí sú príliš spätí s pozemskou sférou a žijú bez spojenia s vyššími nebeskými sférami. Iní sa zasa neprestajne vznášajú v duchovných svetoch a chýba im prepojenie s pozemskou sférou, keď si dokážete udržať nadhľad a zároveň ostanete zapojení do prúdu života, dosiahnete dobrý zdravotný stav orgánov šiesteho emocionálneho centra.

Zdravie orgánov šiesteho emocionálneho centra – mozgu, očí a uší – vyžaduje schopnosť byť vnímavý k informáciám a pružnosť v myslení a nachádzaní východísk z rôznych situácií.

Ak ste odpovedali áno na:

0 až 3 otázok: Ako to robíte? Ste jedným z tých vzácnych ľudí, ktorí sa narodili s vyrovnaným spôsobom myslenia a nemáte potrebu zápasiť s neznámym. Môžete to nazvať dôvera. Alebo putujete životom pomocou autopilota ? Na tom nezáleží. Naučili ste sa nebojovať za každú cenu a elegantne sa prispôsobiť zmenám v živote. Ak predsa len máte nejaké zdravotné problémy, nenachádzajú sa v mozgu, očiach ani ušiach.

4 až 8 otázok: Iba občas sa u vás vyskytne, pokiaľ ide o budúcnosť, problémy a vy čelíte pesimizmu a predsudkom. Váš vnútorný hlas vám zavčasu povie, že vaša myseľ sa mýli. A bolesť hlavy, pocit suchých očí alebo návaly závratov, keď ste v pesimistickej nálade, si čoskoro vyžiadajú vašu pozornosť a donútia vás hľadieť na svet optimistickejšie.

9 až 12 otázok: Zhlboka sa nadýchnite. Príčinou vašich ťažkostí je celoživotný zápas o to, aby ste jasnejšie videli a počuli svet taký, aký skutočne je. Potrebujete si rozšíriť svoj obzor vnímania, urobiť svoj štýl myslenia prispôsobivejším a pružnejším. Tým, že sa viac otvoríte toku života a zbavíte sa očakávaní, ako by váš život mal vyzerať, dožičíte viacej zdravia svojmu mozgu, očiam i ušiam.

Mozog

Funguje ako počítač, zhromažďuje informácie, spracúva ich a napokon vykonáva príslušnú funkciu. Informácie putujú zo všetkých častí tela do mozgu a späť z mozgu do tela; činnosť mozgu však môžu ovplyvňovať emocionálne prvky, ako sú pocity strachu, hnev a otáľanie pri rozhodovaní. Napríklad človeka s Parkinsonovou chorobou môže ovládať strach a silná túžba všetko a každého kontrolovať.

Ľudia s ťažkosťami s mozgom, ako sú migrény, bolesti dutín hlavy, nespavosť, záchvaty, problémy s pamäťou, mozgové príhody, skleróza multiplex, Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba sa snažia žiť s nohami pevne ukotvenými na zemi. Prajú si vynikať v činnostiach, v ktorých rovnako využívajú pravú mozgovú hemisféru, ktorá je skôr tvorivá, a ľavú, ktorá podporuje skôr lineárne myslenie. Títo ľudia často prekypujú snahou vyniknúť vo viacerých oblastiach života, od geometrie po históriu, maľovanie až po hudbu. Kto žije dlhodobo takýmto štýlom, je isté, že jedného dňa vstúpi do jeho života kríza a tá ho prinúti začať hľadieť na svet novým pohľadom. S poruchou mozgu už viac nemôže rátať s tým, že sa zase niečo naučí a ostane mu len jedna možnosť, začať viac dôverovať životu, že potrebné informácie mu poskytne vyššia moc.

Moderná medicína a alternatívne liečivá však nevyriešia váš problém úplne. Ak ste s pomocou medicíny dostali akútne príznaky pod kontrolu, urobte ďalší krok k uzdraveniu. Váš zdravotný stav v dlhodobej perspektíve závisí od toho, či zmeníte svoje negatívne myslenie a správanie, ktoré ovplyvňujú funkcie vášho mozgu a spôsobujú chorobu – v niektorých prípadoch veľmi vážnu.

Osvojením si nových spôsobov vnímania sveta očami dôvery v život môžeme zmenšiť riziko vzniku mozgových porúch a zmierniť príznaky, ktoré sú už prítomné. Väčšina ľudí, ktorým diagnostikovali poruchy mozgu, prenasleduje silný strach a pocit úzkosti.

Preprogramovanie mozgu na nový spôsob myslenia a dôvera v silu vašich skúsenosti vám pomôžu zahnať myšlienky, ktoré by mohli vášmu zdraviu škodiť. Epilepsia je odmietanie života, trvalý boj a pocit, že je dotyčná osoba prenasledovaná. Nespavosť je spojená s pocitom strachu a viny a nedôvery v život. Migrénové bolesti hlavy sú spojené s odmietaním života a taktiež s obavami, že sa na nás vyvíja nátlak. Alzheimerova choroba a iné formy demencie sú vyjadrením odmietania prijímať život taký, aký je, pripútanosťou k starým spôsobom myslenia, strachu z nových myšlienok a pocitu bezmocnosti a hnevu. Spoločným menovateľom pri Parkinsonovej chorobe je strach a nutkavá túžba kontrolovať všetkých a všetko. Skleróza multiplex sa spája s nepružným a tvrdohlavým myslením a železnou vôľou.

Na osvojenie si zdravšieho spôsobu myslenia potrebného na vyliečenie orgánov v šiestom emocionálnom centre je nevyhnutné vniesť do nášho života i ďalšie formy inteligencie a spirituality. A pod pojmom spiritualita nemáme na mysli len náboženstvo. Máme skôr na mysli spojenie s niečím vyšším, než je naša pozemská existencia. A to nedosiahneme štúdiom alebo logikou; vyrieši ich meditácia a modlitba. Dôležité je, aby ste pochopili, že tu je nedefinovateľná sila, ktorá spojuje všetko vrátane vás.

Keď sa chcete uzdraviť, je vo vašom záujme, aby ste nadviazali spojenie s božským. Záleží len na vás, ako to urobíte. Môžete si ráno vyhradiť čas na meditáciu. Alebo na prechádzke v prírode nebudete na nič myslieť, nič si nebudete predstavovať a nikoho posudzovať. Vnímajte iba krásu, ktorá je na Zemi prítomná.

Ťažkosti s učením a vývojové poruchy

Hoci veľa ľudí klasifikuje problémy s učením a vývojové poruchy ako poruchy mozgu, my máme na túto záležitosť iný pohľad. Každý človek prichádza na svet s určitým nastavením mozgu. Niektorí ľudia majú dominantnú pravú mozgovú hemisféru čiže priestorovú, emocionálnu a tvorivú inteligenciu, zatiaľ čo u iných hrá prím ľavá hemisféra charakteristická lineárnym logickým myslením. Pokiaľ ide o poruchy v učení, zisťujeme, že títo ľudia žijú, učia sa a pracujú v prostredí, ktoré vznik týchto porúch podporuje.

Keď viac ráz zlyhajú v škole alebo v práci, začnú si o sebe namýšľať, že sú hlúpi, leniví a neúspešní a tento spôsob uvažovania prerastie do návyku. Veľa ich problémov pochádza z toho, že ich spôsob myslenia je založený na dominancii jednej mozgovej hemisféry – buď pravej, alebo ľavej. Každý tento spôsob myslenia má svoje výhody aj nevýhody. Napríklad ľudia, ktorí viac používajú pravú hemisféru, majú schopnosť vidieť celkový obraz situácie a možno aj z celkom nového a vzrušujúceho pohľadu, no zaťažko im padne zaoberať sa detailmi našej spoločnosti založenej na prísnej hierarchii. Tí, čo sú zakotvení v ľavej hemisfére, často vynikajú v logických disciplínach ako je matematika, a iné vedné disciplíny, ťažko však zvládajú emocionálnu stránku života. Tento stav nie je iba záležitosťou prevahy jednej hemisféry mozgu nad druhou – ide skôr o prejav extrémnej nerovnováhy v jednom smere, človek sa v takom prípade nevie napojiť na druhú hemisféru a využívať jej potenciál.

Jestvujú rôzne terapie a v niektorých prípadoch aj lieky, ktoré pomáhajú pri problémoch s učením a pri príznakoch vývojových porúch, no nečakajte zázrak. Aby sme si urobili celkový obraz o zdraví v šiestom emocionálnom centre, je potrebné pracovať s negatívnymi vzormi správania a hlboko zakorenenými myšlienkami, ktoré možno zhoršujú vaše problémy.

Pri pohľade na problémy s učením a na vývojové poruchy, môžeme spomenúť najmä niektoré extrémne poruchy, ako je dyslexia, ADHD a Aspergerov syndróm. ¼udia s dyslexiou, čiže poruchou učenia založenej na jazyku, majú vyvinutejšiu pravú hemisféru – a robí im ťažkosti sústrediť sa na detaily jazyka. Jedinci s Aspergerovým syndrómom (pervazívnou vývojovou poruchou) majú vyvinutejšiu ľavú hemisféru a prejavuje sa u nich sklon k nutkavému správaniu s orientáciou na detaily. Majú aj mimoriadne nadanie na matematiku.

Mozog každého človeka pracuje trochu ináč a má svoje silné aj slabé stránky. ¼udia s ADD, ADHD, Aspergerovým syndrómom a dyslexiou majú extrémnejšie vývojové odlišnosti v tom, ako používajú jednotlivé časti mozgu. Tieto problémy nepovažujeme za skutočné poruchy – pretože vo väčšine prípadov má každý z nás tieto tendencie v sebe. Kľúčom je naučiť váš mozog fungovať čo najlepšie – najefektívnejšie. Jeden zo spôsobov, ako to dokázať, je rozpoznať a zmeniť negatívne vzory myslenia, ktoré vám v tom bránia.

Napríklad hyperaktivita, spojená s ADHD, je často sprevádzaná myšlienkovými vzormi, pri ktorých má človek pocit, že je pod nátlakom a že mu nič iné neostáva, len rýchlo konať. Zajakavosť, správanie súvisiace s dyslexiou, môže pochádzať z neistoty a nedostatku vhodných príležitostí vyjadriť sa. Aspergerov syndróm býva často spojený s depresiou.

Je prirodzené, že prídu chvíle, keď sa vo vás opäť prebudia staré návyky. Pravdepodobne ste s nimi strávili väčšinu svojho života, preto neočakávajte, že odrazu všetko vyriešite. Oceňte, že ste dokázali uskutočniť zmeny, a svoju pozornosť venujte záležitostiam, na ktorých potrebujete popracovať.

Ak človek, ktorý využíva väčšinou len jednu z mozgových hemisfér, bude si potrebovať osvojiť pocit slobody, aby sa vedel venovať témam, ktoré priťahujú jeho záujem. Môžu ho prekvapiť nečakané zmeny, pravidlá, úlohy a ďalšie požiadavky. Porucha učenia však neznamená, že budete neustále bojovať alebo nebudete v živote šťastní. ¼udia s problémami pozornosti a inými poruchami učenia a vývojovými poruchami, ktorí uskutočnia prerod na nové nastavenie mysle a tela, nakoniec nebudú vychádzať z údivu nad tým, koľko energie minuli tým, že sa rozptyľovali a žili chaotický život. Osvojením si vhodných nových návykov dokážete plniť svoje záväzky. Ostane vám aj viac času na rozvoj vašej úžasnej tvorivosti. Je možné uchovať si jasný obraz o celku a venovať sa pritom detailom. Záleží len na spôsobe, ako rozmýšľate a ako sa správate. Usilujte docieliť rovnováhu medzi rozvíjaním svojej tvorivej mysle a ostaňte pritom oboma nohami pevne na zemi. Ste schopná a silná ľudská bytosť.

Aby ste začali uzdravovať svoje emócie, vytvorte si kontakt s druhou mozgovou hemisférou. Napríklad ľudia, ktorí využívajú najmä ľavú hemisféru a orientujú sa na detaily a na celok, potrebujú do svojho života včleniť viacej voľných a tvorivých emócií. Bude to dosť bolestivé, takže to nerobte sami. Požiadajte niekoho, komu dôverujete, a naplánujte si čas, deň a hodinu keď budete jednoducho robiť to, čo vám navrhnú. Nebudete vopred vedieť, čo sa bude diať, ale budete schopní sa vydať na cestu s vedomím, že pri vašom boku je človek, ktorý má na mysli váš najlepší záujem. Keď prijmete túto spontánnosť, vytvoríte si bezpečný návyk nového spôsobu myslenia a konania, aj keď sa vám to takto nebude javiť. Dôležité pre vás je aj využiť pomoc profesionálneho terapeuta.

Ak ste človekom, ktorý je otvorený, tvorivý a využívate prevažne pravú mozgovú hemisféru, budete robiť pravý opak. Vašou úlohou je dostať do svojho života štruktúru a poriadok. Nevrhnite sa do tejto úlohy odrazu, pretože by ste čoskoro stratili elán a vaša snaha by vyšla navnivoč. Využite techniku tzv. dvoch krokov. Ak sa vám nedarí sústrediť svoju myseľ natoľko, aby ste urobili rozhodnutie alebo vyriešili problém, rozdeľte si úlohu na niekoľko krokov. Na hárok papiera si napíšte dve veci o konkrétnych záležitostiach, o ktorých viete, že sú pravdivé. Potom napíšte dva fakty, ktoré s ňou súvisia. A potom pridajte ďalšie dva. Pokračujte, až kým sa nedostanete priamo do jadra problému. Pomocou tejto techniky sa naučíte sústrediť sa aj v situácií, keď je vaša pozornosť rozptýlená.

Pravá hemisféra sa zameriava predovšetkým na tvary, farby, emócie a záležitosti týkajúce sa celku; zatiaľ čo ľavá hemisféra je viac priťahovaná detailmi, slovami a logikou. ¼udia dokážu venovať pozornosť záležitostiam štyrmi rôznymi spôsobmi:

Sústredená pozornosť: Nič nás nerozptyľuje a určíme si, čomu venujeme pozornosť najprv, potom a nakoniec.

Rozdelená pozornosť: Dokážeme sa sústrediť na niekoľko vecí zároveň.

Nepretržitá pozornosť: Tento stav vyžaduje bdelosť a mentálnu vytrvalosť.

Emocionálna a intuitívna pozornosť: Tento druh nás núti zamerať sa na tie prvky v našom živote, kde sa my sami alebo niekto blízky ocitne v ťažkostiach, je zaľúbený alebo je v nejakej inej emocionálne vypätej situácii.

To, aký spôsob pozornosti používate, závisí od toho ako je štruktúrovaný váš mozog, ten sa však mení aj s vekom. Vo veku troch alebo štyroch rokov prevláda v našom živote emocionálna a intuitívna pozornosť, zameriavame sa na to, čo chceme, či je to cukrík alebo spánok. Ako rastieme, na rad prichádzajú ďalší členovia nášho okruhu pozornosti; začíname rozvíjať svoju schopnosť sústredenej, rozdelenej, nepretržitej a emocionálnej pozornosti. Napríklad v čase, keď prichádzame na strednú školu, je už väčšina z nás schopná rozdeliť v jednej chvíli svoju pozornosť na to, čo vykladá učiteľ, a čo robí naša „láska“ vo vedľajšej lavici. Takisto sa nám darí ľahšie si nevšímať hudbu, keď si robíme domáce úlohy. Hovorím zámerne „väčšina z nás“, pretože nie každý dokáže vyvinúť si tieto schopnosti. To však neznamená, že sa nedokážu napojiť na niektorý štýl pozornosti, ktorý jestvuje. Každý z nás má silné aj slabé stránky, ktoré sa dajú ovplyvniť s pomocou poradenstva, liekov alebo výživy.

0či a uši

Sú prijímač, cez ktorý k vám prichádzajú informácie o vonkajšom svete, a dobrý zdravotný stav v tejto oblasti závisí od toho, či sú pre vás informácie, ktoré dostávate, príjemné alebo nepríjemné. Napríklad všetky problémy so zrakom majú do činenia so strachom alebo hnevom na situáciu, v ktorej sa nachádzate. Deti s očnými problémami sa snažia vyhnúť tomu, aby videli, čo sa deje v ich rodinách, kým starší ľudia postihnutí šedým zákalom sa boja, čo prinesie budúcnosť.

Preskúmajme teraz, čo hovorí lekárska veda o vzťahu mysle a tela a ochoreniami orgánov šiesteho emocionálneho centra.

Vyšlo mnoho kníh o tom, ako osobnostné črty môžu predisponovať určitých ľudí na Ménierovu chorobu alebo na iné druhy ušných problémov. Výskumníci zistili, že ľudia s osobnosťou typu A dokážu vypočuť len asi pätinu toho, čo sa im povie v rámci diskusie v partnerskom vzťahu. Napriek vonkajšiemu dojmu, že pacienti s Ménierovou chorobou sú pokojní a rozvážni, v ich vnútri prebieha nikdy nekončiaci konflikt s vonkajším svetom – zažívajú pocity úzkosti, fóbie, depresiu a straty kontroly. V podstate sú ľudia s týmto ochorením neschopní zvládať neistotu, ktorú prinášajú zmeny.

Očné poruchy, ako blefaritída (chronický zápal okrajov očných viečok), suché oči a zelený zákal sú už celé veky, počínajúc čínskou medicínou, spájané s pocitmi sklamania, hnevom a podráždenosťou. Je zaujímavé, že vedecké štúdie sa v súčasnosti venujú tiež psychologickým aspektom porúch zraku. V jednej štúdií pacienti s bolesťami očí tvrdia, že vedome „odfiltrovali“ pocity, ktoré sa im zdali príliš bolestné, aby ich vedeli spravovať.

¼udia s Parkinsonovou chorobou majú sklon po celý život zažívať pocity depresie, strachu, úzkosti a prejavovať snahu ovládať svoje emócie aj prostredie, v ktorom žijú. Vedecké štúdie naznačujú, že títo pacienti sa možno narodili s nízkou počiatočnou hladinou dopamínu, čo bol dôvod vývoja typu osobnosti, ktorá sa vyhýba riziku a zmenám. Týchto ľudí charakterizuje sklon k stoicizmu, ctia si poriadok a dodržiavanie zákonov. Sú to spoľahliví občania, pracovití zamestnanci, oddaní členovia rôznych organizácií. Obľubujú byť na výslní a v riadiacich funkciách, kde môžu preukázať svoju moc.

¼udia s poruchou zraku a sluchu trávia veľa času vo výšinách duchovnej kontemplácie, modlitby a mystiky. Kto sa však pohybuje pričasto v duchovných sférach, nestojí pevne na zemi a stráca zmysel pre pozemské záležitosti, ako je kultúra, politika alebo iné témy, ktoré zaujímajú väčšinu ľudí. To môže mať za dôsledok, že ostanete uzavretý a odlúčený od priateľov, partnerov alebo kolegov.

Ochorenia zraku a sluchu sú spôsobené vzormi myslenia a správania, ktoré obmedzujú vašu schopnosť vidieť a počuť to, čo vám ľudia ukazujú, alebo o čom rozprávajú. Je teda dôležité tieto myšlienkové vzory a správanie zmeniť. Problémy so zrakom signalizujú, že sa vám nepáči to, čo v živote vidíte. Krátkozrakosť (myopia) súvisí so strachom z budúcnosti a obavami z toho, čo nás očakáva. Ïalekozrakosť (hyperopia) je vyjadrením strachu z prítomnosti. Očné choroby ako šedý zákal vyjadrujú nedôveru v život a víziu temnej a pochmúrnej budúcnosti. Glaukóm, zelený zákal, ochorenie zrakového nervu je spojený so skresleným vnímaním života spôsobeným nejakým silným dlhotrvajúcim citovým poranením.

Uši predstavujú našu schopnosť načúvať, takže strata alebo porucha sluchu znamenajú neschopnosť načúvať – alebo naplno otvoriť svoju myseľ – vonkajšiemu svetu. Problémy s ušami tiež súvisia s nedostatkom dôvery. Hluchota je spojená s pocitom odlúčenia od druhých, tvrdohlavosťou a s tým, čo nechcete počuť. Bolesti uší znamenajú, že niečo nechcete počuť, čo sa často spája s pocitom hnevu a neradostnými spomienkami, napríklad na škriepky rodičov. Ochorenia stredného ucha, ako sú ťažkosti s rovnováhou a závratmi (vertigo), zapríčiňuje nestále a chaotické myslenie.

Tinitus alebo hučanie v ušiach sa vyskytuje pri Ménirovej chorobe; súvisí s tvrdohlavosťou a odmietaním načúvať svojmu vnútornému hlasu. Tieto zmeny správania robíte preto, aby ste začali stáť pevnejšie na zemi. Budete sa potrebovať vzdialiť od života, ktorý je jednostranne zameraná na duchovno, a to si od vyžiada vedomé úsilie. Takže sa dobre poobzerajte okolo seba a preskúmajte, čo vo vašom živote považujete za svetské a skúste sa tomu venovať. Buďte na seba tvrdí; vydržte, oplatí sa to. Svetské záležitosti majú svoj význam. Nežiadam od vás, aby ste celkom opustili sféru mystiky, ale začnite sa venovať niečomu, čo vám prinesie príležitosť komunikovať a pestovať vzťahy s ľuďmi okolo vás. Vyberte si nejaký zaujímavý televízny program a pozrite si ho. Prečítajte si knihu. Počúvajte rádio. Oboznámte sa s dianím vo svete. A čo šport ?

Potrebujete sa nevyhnutne vyhnúť nutkaniu uzavrieť sa. Vyzbrojení novými informáciami sa skúste s ľuďmi zhovárať. Nájdite si chvíľku v kuchyni na pracovisku na výmenu názorov o poslednom pokračovaní niektorého seriálu... Naozaj, skúste si pozrieť nejaký program, o ktorom sa všetci bavia: nie kvôli samotnému programu, ale aby ste sa mohli na druhý deň zapojiť do rozhovoru s ostatnými. Môžete si dokonca vyskúšať svoje komunikačné schopnosti nezáväznou konverzáciou s pokladníčkou v samoobsluhe – počasie je vždy dobrou témou na rozhovor.

No a napokon vyskúšajte pohybové aktivity, pri ktorých si uvedomíte svoje telo. Choďte na masáž, do posilňovne alebo si zatancovať. Fyzická aktivita vás spojí so svojím telom a budete stáť oboma nohami pevne na Zemi.

OTESTUJ SA (spät na otestuj sa)